Odbiór techniczny rusztowań – czy jest konieczny?

Odbiór techniczny rusztowań – czy jest konieczny?

Zanim rusztowanie zostanie przekazane do użytkowania, musi przejść odbiór techniczny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych odbiór powinien być dokonany przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną.

Co należy sprawdzić podczas odbioru technicznego rusztowań? 

W odbiorze technicznym rusztowania biorą udział dwie strony – wykonawca rusztowania przekazujący konstrukcję oraz zleceniodawca, reprezentowany przez kierownika budowy lub osobę z firmy, która będzie wykonywała prace na wysokościach. 

Podczas odbioru technicznego rusztowań kierownik lub osoba uprawniona musi sprawdzić: 

 • Posadowienie – odpowiednio wykonane rusztowanie musi być posadowione na specjalnych śrubowych podstawkach, które w przypadku słabszego podłoża powinny być dodatkowo umieszczone na drewnianych podkładkach, które rozkładają obciążenie na większą powierzchnię. Należy pamiętać, że podłoże musi być zagęszczone, wyrównane i odpowiednio zabezpieczone przed gromadzeniem się wody opadowej pod śrubowymi podstawkami. 
 • Homogeniczność rusztowania – odpowiednio wykonane rusztowanie musi być zbudowane z części pochodzących od jednego producenta. Wyłącznie taki sprzęt zapewnia odpowiednie przenoszenie sił między łączonymi ze sobą częściami. Homogeniczność rusztowania można sprawdzić w łatwy sposób, gdyż na każdym elemencie powinno być umieszczone oznaczenie producenckie. 
 • Kotwienie – aby zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym na rusztowaniu, należy zadbać o odpowiednie zakotwienie. Liczbę kotew trzeba dobrać zgodnie z instrukcją montażu. Należy jednak pamiętać, że wymagana jest minimum jedna kotwa na 25 m2 konstrukcji. Kotwić powinno się do części konstrukcyjnych obiektu. Pod żadnym pozorem nie wolno kotwić do okien, barierek, rynny czy innego elementu o niewielkiej nośności. Jeśli nie istnieje możliwość kotwienia do elementów konstrukcyjnych, konieczne jest rozbudowanie podstawy rusztowania tak, aby jej szerokość wynosiła min. ⅓ wysokości. 
 • Zgodność z instrukcją montażu – podczas przekazania rusztowania wykonawca musi dostarczyć również instrukcję montażu konstrukcji. Kierownik budowy lub osoba uprawniona powinna porównać postawione rusztowanie ze schematami. 
 • Stężenia – czyli części skośne, które zapewniają sztywność konstrukcji w kierunku równoległym do ściany. Muszą być one umieszczone w całym pionie. Należy pamiętać, że pomiędzy danymi pionami stężonymi może być max. 10 m odległości i nie więcej niż 4 pola bez stężeń. Stężenie musi mieć swój początek w poziomie podestu i kończyć się w poziomie kolejnego podestu. Jeśli kierownik zauważy, że stężenie jest zamocowane w poziomie poręczy, musi zgłosić to do poprawek. 
 • Piony komunikacyjne – rusztowanie musi posiadać pomosty komunikacyjne, umieszczone w jednym pionie. Drabinka musi iść na przemian raz z lewej, raz z prawej strony pionu. Odległość od pionu do najdalszego miejsca prac nie może przekroczyć 20 m.

Z czego składa się protokół kontroli rusztowania?

Podczas odbioru technicznego rusztowania kierownik budowy powinien wypełnić protokół kontroli rusztowania. Musi zaznaczyć w nim:

 • czy w konstrukcji znajdują się części spoza systemu,
 • czy stężenie wynosi przynajmniej 1 na 5 pól w każdej osi,
 • liczbę i rozmieszczenie kotew,
 • czy konstrukcja składa się ze szczelnych daszków i siatek osłonowych, 
 • czy klapa zabezpieczająca lub pion komunikacyjny znajdują się w osobnym polu,
 • czy w skład konstrukcji wchodzi poręcz ochronna 3-częściowa o wysokości >=1m (także przy pomostach przerzutowych),
 • czy pomosty są zabezpieczone przed unoszeniem i przesunięciem. 

Jeśli kierownik budowy nie stwierdzi uchybień, może podpisać protokół. W celu dopełnienia wymagań formalnych musi w nim dodatkowo umieścić informację o: 

 • użytkowniku rusztowania,
 • lokalizacji rusztowania,
 • danych charakterystycznych rusztowania – rodzaj, typ, wymiary, dopuszczalne obciążenie pomostów, przeznaczenie, konstrukcja,
 • danych potwierdzających uprawnienia do odbiorów rusztowań, 
 • dokumencie na podstawie którego dokonano montażu (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub projektu indywidualnego ze wskazaniem daty jego opracowania, a także autora oraz jego uprawnień),
 • przeznaczeniu konstrukcji,
 • wykonawcy montażu rusztowania – należy wpisać imię, nazwisko oraz numer uprawień,
 • dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji,
 • odporności poziomów,
 • dacie przekazania konstrukcji do użytkowania,
 • terminie kolejnego przeglądu rusztowania. 

Aby zakończyć proces odbioru technicznego rusztowania, protokół musi zostać podpisany przez stronę przekazującą konstrukcję oraz odbierającą. Na rusztowaniu powinna znaleźć się kartka informująca pracowników, że jest ono zdatne do użytku. Jednak rola osoby odbierającej rusztowanie nie kończy się na tym etapie, gdyż podczas eksploatacji konstrukcja wymaga regularnych przeglądów, które muszą być zapisywane w dzienniku budowy. Jeśli rusztowanie jest stale użytkowane, kierownik lub osoba uprawniona ma obowiązek je sprawdzać okresowo – nie rzadziej niż co miesiąc. 

Czy odbiór techniczny rusztowania jest konieczny? 

Odbiór rusztowań jest konieczny, jednak nadal wiele firm go nie wykonuje. Wynika to z faktu, że w przypadku robót budowlanych określony jest konkretny kierownik, natomiast w przypadku innego rodzaju prac, nie ma wskazanej osoby, która będzie odpowiedzialna za wykonanie odbioru. Należy jednak pamiętać, że na konstrukcji pracują ludzie, którzy powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki. Każdy właściciel firmy ma obowiązek wskazania kierownika lub osoby uprawnionej do wykonywania odbioru technicznego rusztowań.

Close Menu